FANDOMโอ๋ (Your Magazine)
Aoo
ชื่อจริง
ไม่ทราบ

ชื่อเล่น
โอ๋

สถานะ
มีชีวิตอยู่
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ
ประมาณ 25-30 ปี

เพศ
หญิง
สถานะส่วนตัว
สถานะการแต่งงาน
ไม่ทราบ


อาชีพ
อาชีพ
พนักงานนิตยสาร
การปรากฎตัว
ปรากฎตัวครั้งแรก
นาง...สงกรานต์(?)

ปรากฎตัวครั้งสุดท้าย
 ???

นักแสดง
ไม่ทราบชื่อ


เอก เป็นตัวละครในละครซีรี่ส์เรื่อง เซน...สื่อรักสื่อวิญญาณ โอ๋เป็นหนึ่งในพนักงานของนิตยสาร Your Magazine ไม่มีบทบาทมากนัก