FANDOMพนักงานชาย (นาง...สงกรานต์)
414 - Roonpee
ชื่อจริง
ไม่ทราบสถานะ
ไม่ทราบ
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ
ประมาณ 30-40 ปี

เพศ
ชาย
สถานะส่วนตัว
สถานะการแต่งงาน
ไม่ทราบ


อาชีพ
อาชีพ
พนักงานบริษัท
การปรากฎตัว
ปรากฎตัวครั้งแรก
นาง...สงกรานต์

ปรากฎตัวครั้งสุดท้าย
นาง...สงกรานต์

นักแสดง
ไม่ทราบชื่อ


พนักงานชาย (นาง...สงกรานต์) เป็นตัวละครไม่ทราบชื่อในละครซีรี่ส์เรื่อง เซน...สื่อรักสื่อวิญญาณ